Privacybeleid

Ontmoet jouw spiegelbeeld op vrijdag 30 september


Serious Culture voert het project ONTMOET JOUW SPIEGELBEELD uit, dat in detail hieronder wordt beschreven.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de gegevens verzameld in het kader van deelname en binnen de software die voor dit doel wordt gebruikt. Ook vindt u een overzicht van uw rechten als deelnemer.   

Als u de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, heeft u de mogelijkheid om mee te doen aan ONTMOET JOUW SPIEGELBEELD op de website van Grondfest. 

Verzamelde gegevens
Om deel te nemen aan dit project is het noodzakelijk dat u verschillende ja-of-nee-vragen beantwoordt over actuele onderwerpen en de volgende persoonlijke gegevens vertrekt: voor- en achternaam, geslacht, leeftijd, postcode, e-mailadres en mobiel telefoonnummer. Na uw inschrijving wordt u gevraagd uw deelname per e-mail te bevestigen.

Als u klikt op de bevestigingslink in de e-mail, wordt er een bevestigingscode verzonden naar het gsm-nummer dat u heeft ingevoerd, dat u in de browser moet invoeren. Na bevestiging van uw deelname worden uw antwoorden vergeleken met die van andere deelnemers en u krijgt een gesprekspartner wiens politieke opvattingen tegenovergesteld zijn als de uwe, en die u een-op-een kunt ontmoeten. Het gesprek is op een plaats die u beiden kiest of online (bijv. video conferencing). Na uw gesprek krijgt u per e-mail een vraag toegestuurd om uw feedback te vragen op het project en de ontmoeting met uw gesprekspartner.  De gegevens die door de partnerorganisaties worden gevraagd zijn nodig om deel te nemen aan het project. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. AVG. Zonder antwoorden kunnen wij u geen match toewijzen. Uw contactgegevens zijn nodig om u de bevestiging te bezorgen en later met een partner te matchen. We hebben uw leeftijd nodig om ervoor te zorgen dat u minimaal 18 jaar oud bent.

Als onderdeel van het registratieproces wordt ook gevraagd naar uw toestemming voor de verwerking van specifieke gegevens.  De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 9 par. 2 AVG voor zover het deze bijzondere categorieën persoonsgegevens betreft. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking en/of gegevensoverdracht op elk moment intrekken bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar hans@seriousculture.nl. Als u uw toestemming intrekt kunt u niet meer deelnemen aan het project.   

Software en serviceproviders
De gebruikte software wordt beheerd door ZEIT Online GmbH. Als u deelneemt aan het project zullen ZEIT ONLINE GmbH en zijn dienstverleners optreden namens de persoon die verantwoordelijk is voor de betreffende website en uw gegevens verwerken alleen volgens hun instructies. De bijbehorende gegevensverwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang van de partnerorganisaties voortvloeiend uit de doeleinden en hierin respect op art. 6 par. 1 lit. f) AVG. Deelname aan het project kan de overdracht van bepaalde persoonlijke gegevens aan derden met zich meebrengen.   

De bevestigings-sms wordt verzonden door Twilio, Twilio Ireland Limited, 25-28North Wall Quay, Dublin 1, Ierland. Hiervoor worden uw mobiele telefoonnummers doorgestuurd naar Twilio. Helaas kunnen we niet garanderen dat Twilio de gegevens niet ook doorstuurt naar haar moedermaatschappij, Twilio Inc. gevestigd in de VS. In dit verband is de informatie over een overdracht van persoonsgegevens naar derde landen van toepassing.

Bewaartermijn
Na afloop van het evenement bewaren de partnerorganisaties uw gegevens voorde duur van de feedbackfase (drie maanden) en nog eens zes maanden daarna bij vervolgvragen. Uw persoonsgegevens worden daarna direct verwijderd.

De verwerking van de gegevens die zijn verzameld tijdens de feedbackfase
 De wettelijke basis voor gegevensverwerking is uw toestemming voor publicatie die wordt gegeven bij het uploaden en dus art. 6 Par. 1 lit. a) AVG. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar support@mycountrytalks.org. We bewaren uw gegevens zolang we uw herroeping niet hebben ontvangen. Uw rechtenU hebt het recht om informatie te verkrijgen over de opgeslagen persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens over te dragen, te corrigeren of te verwijderen en om de verwerking van uw gegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.  

Hiervoor in detail:
a) Recht op informatie
Onder de voorwaarden van art. 15 AVG heeft u het recht om bevestiging te eisenVan de partnerorganisaties over de vraag of uw persoonsgegevens worden verwerkt.Als dit het geval is, heeft u ook het recht om informatie over deze persoonsgegevens te verkrijgen en over het doel van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens is verwerkt, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt bekendgemaakt is of zal worden, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens, de het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben of op beperking van de verwerking of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, het bestaan ​​van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit en, als de persoonlijke gegevens niet bij u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens.

b) Recht op rectificatie
Volgens art. 16 AVG, hebt u ook het recht om onmiddellijk de correctie of aanvulling van Ontmoet Jouw Spiegelbeeld van eventuele onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. 

c) Recht op verwijdering
Onder de voorwaarden vermeld in Art. 17 AVG heeft u het recht om verwijdering aan te vragen van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voorredenen van algemeen belang of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. 

d) Recht op beperking
Onder de voorwaarden van art. 18 AVG heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens. 

e) Recht op overdracht
Volgens art. 20 AVG heeft u het recht om de persoonsgegevens betreffende u in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat, evenals de juiste, op voorwaarde dat de vereisten van Art. 20 AVG is voldaan, om deze over te dragen aan een ander verantwoordelijk persoon. In deze context heeft u recht op uw persoonlijke gegevens rechtstreeks overgedragen aan de andere verantwoordelijke partijen. 

f) Recht van bezwaar
Volgens art. 21 AVG, als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis vanLegitiem belangen volgens art. 6 par. 1 zin 1 lit. f AVG heeft u het recht om bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens als daar redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. 

g) Recht op beroep
Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de gegevensbeschermingswet of uw gegevens beschermingsclaims anderszins op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit